אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי הדרוזי והצ'רקסי

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי הוקמה על פי החלטת ממשלה מספר 1204 מיום 15.02.07. הרשות מהווה גוף שמטרתו להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בדרך של עידוד הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך היישובים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים ושילובם בכלכלה הלאומית.

בנוסף, הרשות תשמש גוף תיאום, אינטגרציה, חשיבה ומעקב אחר הפעילות הממשלתית לקידום כלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

הרשות פועלת במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה ומתוקצבת בבסיס התקציב של המשרד.

תחומי הפעילות

1.העצמה כלכלית של רשויות מקומיות

הפערים החברתיים-כלכליים הקיימים בין יישובי אוכלוסיית המיעוטים לכלל היישובים בישראל, הובילו ליצירת תוכנית ממשלתית חמש-שנתית (2010-2014) הממוקדת בפיתוח כלכלי ביישובי אוכלוסיית המיעוטים.התוכנית גובשה על-ידי הרשות לפיתוח כלכלי בשיתוף משרדי ממשלה, ואושרה (החלטת ממשלה מס' 1539) ביום 21 במרץ 2010 בהיקף של כ- 800 מיליון ₪.

בבסיס התוכנית עומדת הנחת יסוד לפיה יש להתמקד במס' מצומצם של תחומים בכדי להביא לשינוי מהותי.

התוכנית מתמקדת ב-13 יישובים הכוללים אוכלוסייה מוסלמית, נוצרית, דרוזית ובדואית, המהווה כ-25% מאוכלוסיית המיעוטים. המטרה – יצירת שינויים משמעותיים ביישובים אלה.

2.שדרוג ופיתוח המגזר העסקי

המגזר העסקי הערבי מהווה פוטנציאל כלכלי חשוב לשילוב אוכלוסיית המיעוטים בכלכלה הלאומית. הוא בעל מאפיינים ייחודיים ודפוסי התנהלות שונים מאלו הקיימים במגזר היהודי, וההבדלים ניכרים במבנה העסקים ובגודלם, בחלוקה לענפים כלכליים ובמיקום הגיאוגרפי.

המגזר העסקי הערבי מאופיין בעסקים קטנים. יותר משלושה רבעים מהעסקים הערבים ממוקמים באזור הצפון ורובם מרוכזים בענפי הבינוי והמסחר.

הרשות לפיתוח כלכלי רואה בעידוד עסקים ויזמות במגזר הערבי אמצעי לשילוב אוכלוסיית המיעוטים במשק הישראלי. בשיתוף מינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת, יזמה הרשות מיזם המפתח כלים למדידה ולהערכה של המאפיינים והחסמים של  העסקים בבעלות ערבית.

3.שילוב בשוק העבודה

אוכלוסיית המיעוטים מהווה הזדמנות אמיתית למשק הישראלי ומגלמת בתוכה פוטנציאל כלכלי רב ממדים, הן בשל שיעורה הגבוה באוכלוסייה (20%) והן בשל שיעור השתתפות נמוך יחסית של נשים בשוק העבודה (27%) המצוי במגמת עלייה.

שילוב אוכלוסיית המיעוטים בשוק העבודה הינו יעד בעל השלכות חשובות ברמה המקומית וברמה הלאומית, ובעל השפעה ישירה על שיעורי הצמיחה והפחתת היקפי תחולת העוני במדינה.

הרשות לפיתוח כלכלי ממקדת מאמצים בהסרת חסמים ומפעילה בשיתוף משרדי ממשלה וארגונים,  תוכניות למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של מגזר המיעוטים להרחבת מעגל התעסוקה, לשילובם הראוי בשוק העבודה ולשיפור כושר השתכרותם.

4.שדרוג ההון האנושי והנגשה להשכלה גבוהה

ניתוח המאפיינים הכלכליים של אוכלוסיית המיעוטים בישראל מלמדים שגורם ההשכלה הינו גורם שהשפעתו חזקה מאד על יכולת ההשתלבות של האוכלוסייה בכלכלה לטווח הארוך.

מחקרים מצביעים על כך, שככל שגדלה רמת ההשכלה בקרב אוכלוסיית המיעוטים, עולה שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, גדלה רמת ההכנסה ותחולת העוני רמת העוני יורדת.

הפערים ברמת ההשכלה הינם גורם משמעותי שמסביר חלק ניכר מפערי ההכנסה והעוני בין אוכלוסיית המיעוטים לאוכלוסיית הרוב.

הרשות לפיתוח כלכלי רואה בשדרוג ההון האנושי והנגשה להשכלה גבוהה נדבך מהותי בפעילותה לשילוב אוכלוסיית המיעוטים בכלכלה, וסבורה כי הדרך למוביליות חברתית כלכלית עוברת במוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה, והרווח הוא גם לאזרח וגם למדינה.

לפרטים נוספים לגבי הרשות ניתן לפנות לאתר הרשות:

http://www.pmo.gov.il/BRANCHESANDUNITS/HAMIGZAR/Pages/default.aspx